Αγγλικά

​

Η διεθνής γλώσσα της σύγχρονης εποχής.Τα Αγγλικά έχουν επικρατήσει σε όλο την κόσμο και αποτελούν τη σύγχρονη διεθνή γλώσσα. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν την Αγγλική Γλώσσα στην καθημερινή τους επικοινωνία.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  • Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας.

  • Επαγγελματίες καθηγητές - καθηγήτριες.

  • Επιλεγμένη βιβλιογραφία προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις.

  • Μικρά και ευέλικτα τμήματα.

  • Άμεση επικοινωνία των καθηγητών - καθηγητριών με τους σπουδαστές.

  • Έμφαση στη σωστή και δημιουργική αφομοίωση της διδακτέας ύλης.

  • Ενεργή χρήση της γλώσσας τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.

  • Βιωματική εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

  • Τακτικός έλεγχος της προόδου των σπουδαστών.

pic.england.jpg

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ειδικά τμήματα για παιδιά από την Πρώτη Δημοτικού

Alphabet

Ειδικά προγράμματα για εργαζόμενους και φοιτητές