top of page

G.d.p.r Κανονισμός για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων

To Κέντρο Ξένων Γλωσσών Unilanguage Περιστερίου συμμορφώνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα G.D.P.R. Παρακάτω θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για:

 • Tο κέντρο Ξένων Γλωσσών Unilanguage

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε

 • Την επεξεργασία των δεδομένων

 • Τον σκοπό της κάθε επεξεργασίας

 • Το χρόνο διατήρησης των δεδομένων

 • Τη συγκατάθεση που παρέχετε

 • Τους αποδέκτες των δεδομένων

 • Πως μπορείτε να τα ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Tο κέντρο Ξένων Γλωσσών Unilanguage

Tο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Unilanguage, παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ξένων γλωσσών και πληροφορικής. Σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων G.D.P.R, υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι η εκάστοτε γραμματεία του εκπαιδευτηρίου και οι ιδιοκτήτες του. Τα στοιχεία επικοινωνίας με το εκπαιδευτήριο είναι:

Διεύθυνση : Θεοφράστου 7β & Σαρανταπόρου τ.κ.12134 Περιστέρι Αττικής

Τηλέφωνα : 2105785015 – 2105785017 e-mail : unilanguageperisteriou@gmail.com

Επίσης βρίσκονται κοινοποιημένα στην ιστοσελίδα : www.unilanguage.gr

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο αποτελεί προσωπικό δεδομένο και μπορεί να αναφέρεται σε αριθμό ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου και έναν ή περισσότερους παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική κατάσταση του φυσικού προσώπου.

Στο κέντρο Ξένων Γλωσσών Unilanguage συλλέγουμε τα παρακάτω δεδομένα:

 1. Μαθητές : ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τάξη σχολείου (για παιδιά), επάγγελμα (για ενήλικες), αριθμό δελτίου ταυτότητας σε περίπτωση συμμετοχής σε εξετάσεις, στοιχεία μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων, επίπεδο γλωσσομάθειας.

 2. Γονείς ανήλικων μαθητών : ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, επάγγελμα.

 3. Εργαζόμενοι : Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και μητρός, αριθμό δελτίου ταυτότητας, Αφμ & Δου, Αρ.Μητρ.ΙΚΑ, Α.Μ.Κ.Α., διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, ειδικότητα - σπουδές, εργασιακή προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση.

 4. Προμηθευτές: Επωνυμία, Αφμ & Δου, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, προσφορές.

 5. Ενδιαφερόμενοι : ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, επίπεδο γλωσσομάθειας.

 

Επεξεργασία των δεδομένων 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων νοείται η πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Σκοποί επεξεργασίας 

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Unilanguage εξασφαλίζουμε τη νομιμότητα, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων με σκοπό την ομαλή λειτουργία, επικοινωνία τηλεφωνική – sms – e-mail, στατιστικές αναλύσεις, προωθητικές κινήσεις ή άλλο έννομο συμφέρον του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Unilanguage. Άλλος σκοπός επεξεργασίας είναι δυνατόν να υπάρξει μετά από ενημέρωση του υποκειμένου για τους όρους και τις συνθήκες επεξεργασίας και τη συγκατάθεσή του. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε είναι τα απολύτως συναφή και αναγκαία για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Μεριμνούμε για την διαγραφή, διόρθωση και γενικά ενημέρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Χρόνος Διατήρησης

Η περίοδος διατήρησης των δεδομένων περιορίζεται στο απαραίτητο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους.

 • Τα αρχεία των εγγραφών ή επανεγγραφών διατηρούνται για ένα έτος μετά την ημερομηνία τους.

 • Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας διατηρούνται στο κέντρο ξένων γλωσσών έως και 2 έτη από την παραλαβή τους.

 • Έλεγχοι προόδου και καρτέλες παρουσίας των σπουδαστών διατηρούνται έως και την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς.

 • Άλλα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. συμμετοχή σε εξετάσεις) διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού συλλογής τους.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως φορολογικά ή ασφαλιστικά στοιχεία αποθηκεύονται για μεγαλύτερο της επεξεργασίας χρονικό διάστημα με σκοπό την αρχειοθέτησή τους προς το δημόσιο συμφέρον και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις έναντι των αρχών. 

Η συγκατάθεση που παρέχετε

Με την εγγραφή και παρακολούθηση μαθημάτων παρέχεται και η συγκατάθεση για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όπως περιγράφονται παραπάνω. Έχετε όμως το δικαίωμα να αναιρέσετε αυτή τη συγκατάθεση. Για σκοπούς επεξεργασίας πέραν της ομαλής εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή και νομικής υποχρέωσης του κέντρου ξένων γλωσσών, ζητείται η συγκατάθεση του υποκειμένου αφού πρώτα έχουν παρασχεθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Επιπλέον συγκατάθεση μπορεί να ζητηθεί για:

 • Αποστολή ενημερωτικών e-mail

 • Αποστολή ενημερωτικών sms

 • Λήψη φωτογραφιών ή και βίντεο εκδηλώσεων

 • Ανάρτηση φωτογραφιών ή και βίντεο στην ιστοσελίδα ή και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Unilanguage

 • Τη δημοσίευση ονόματος σε λίστα επιτυχόντων εξετάσεων

Υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν ακυρώνει τη νομιμότητα της χρήσης ή και της επεξεργασίας που συνέβη πριν από αυτήν.

Αποδέκτες των δεδομένων

Τα δεδομένα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Unilanguage. Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέσα για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τη διατήρηση και την επεξεργασία των δεδομένων καθώς και την προστασία τους από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή. 

Τα δεδομένα κοινοποιούνται στους φορείς διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων ξένων γλωσσών ή και πληροφορικής με σκοπό τη συμμετοχή του υποκειμένου σε αυτές τις εξετάσεις. Λαμβάνονται οι απαραίτητες εγγυήσεις για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σε περίπτωση συνεργασίας με τρίτους. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Unilanguage δεν ευθύνεται για την επεξεργασία που μπορεί να γίνεται από τους παραπάνω εξεταστικούς φορείς.

Πως μπορείτε να τα ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης (Άρθρο 15): μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για επιβεβαίωσή τους, ενημέρωσή τους, διαπίστωση του σκοπού της επεξεργασίας, επιβεβαίωση του διαστήματος διατήρησης καθώς και την προέλευσή τους εφόσον δεν έχουν συλλεχθεί από εσάς.

 • Δικαίωμα Διόρθωσης (Άρθρο 16): μπορείτε να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πιθανόν να σας ζητηθεί να ενημερώσετε τα στοιχεία σας ώστε να είναι ακριβή.

 • Δικαίωμα Διαγραφής (Άρθρο 17): μπορείτε να ζητήσετε εάν και όποτε το επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Σημειώνεται ότι διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα εφόσον υπάρχουν κάθε είδους εκκρεμότητες για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Unilanguage. Επίσης διατηρούνται όσα δεδομένα απαιτούνται για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή και νομικής υποχρέωσης που επιβάλλεται από το φορολογικό και ασφαλιστικό δίκαιο.

 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας (Άρθρο 18). μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Τα δεδομένα σας, εκτός της αποθήκευσης, θα επεξεργάζονται στο βαθμό που δίνετε τη συγκατάθεσή σας.

 • Δικαίωμα φορητότητας (Άρθρο 20): μπορείτε να ζητήσετε να μεταφέρουμε σε ευανάγνωστη μορφή τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε έννομο συμφέρον του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Unilanguage ή και δημόσιο συμφέρον ή υποχρέωση.

 • Δικαίωμα εναντίωσης (Άρθρο 21): μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε έννομο συμφέρον του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Unilanguage ή και δημόσιο συμφέρον ή υποχρέωση.

 • Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή της χώρας. Εάν δεν ικανοποιηθεί εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ενδεχόμενο αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή. Στην Ελλάδα η εποπτική αρχή είναι η Ανεξάρτητα Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, dpa.gr

 • Κάθε διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων σας κοινοποιείται σε αποδέκτες στους οποίους γνωστοποιήθηκαν από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Unilanguage στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό. Θα ενημερωθείτε, εφόσον το επιθυμείτε, σχετικά με αυτούς τους αποδέκτες (Άρθρο 19).

 • Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα αρκεί να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Unilanguage. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε σχετικό email στο unilanguageperisteriou@gmail.com ή να παραδώσετε στη γραμματεία έγγραφο αίτημα. Ενδέχεται, για την ασφάλεια των δεδομένων σας, να σας ζητηθούν στοιχεία με σκοπό την ταυτοποίησή σας.

 • Επεξεργαζόμαστε άμεσα και δωρεάν τα εύλογα αιτήματα τα οποία ικανοποιούνται εντός ενός μήνα. Ο χρόνος αυτός πιθανόν να παραταθεί κατά δύο μήνες σε περιπτώσεις πολύπλοκων αιτημάτων. Θα ενημερωθείτε για τους λόγους της καθυστέρησης εντός ενός μήνα. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Unilanguage είναι δυνατόν να μην δώσει συνέχεια σε αβάσιμα ή και υπερβολικά αιτήματα, ιδίως όταν αυτά επαναλαμβάνονται ή και να απαιτήσει εύλογη αποζημίωση για την ικανοποίηση αιτημάτων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 12 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. 

 

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης 

Το Κέντρου Ξένων Γλωσσών Unilanguage είναι δυνατόν να εγκαταστήσει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών από φθορές και παράνομες ενέργειες. Το κύκλωμα αυτό θα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ρυθμίσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με την προϋπόθεση των σχετικών προειδοποιήσεων.

bottom of page