Τουρκικά

​

Μια Διαφορετική Γλώσσα.Στα Νέα Ελληνικά υπάρχουν πολλές λέξεις που προέρχονται από την Τουρκική. Αλλά και στα Τουρκικά υπάρχουν επιδράσεις από την Ελληνική Γλώσσα. Καθώς η Τουρκική Γλώσσα έχει κάποιες ιδιομορφίες για έναν Έλληνα σπουδαστή, η εκμάθησή της αποτελεί μια ευχάριστη πρόκληση.

  • Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας.

  • Επαγγελματίες καθηγητές - καθηγήτριες.

  • Επιλεγμένη βιβλιογραφία προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις.

  • Μικρά και ευέλικτα τμήματα.

  • Άμεση επικοινωνία των καθηγητών - καθηγητριών με τους σπουδαστές.

  • Έμφαση στη σωστή και δημιουργική αφομοίωση της διδακτέας ύλης.

  • Ενεργή χρήση της γλώσσας τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.

  • Βιωματική εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

  • Τακτικός έλεγχος της προόδου των σπουδαστών.

pic.turkey.jpg